search instagram arrow-down

Hållbarhet


Hållbarhet – hur påverkar Aktiespararna på stämmorna?

Ciceros målsättning är att påverka bolagen i hållbarhetsarbetet. För de svenska innehaven har Cicero ett långsiktigt samarbete med Aktiespararna där de har mandat att företräda andelsägarna på bolagsstämmorna.

Under året har Aktiespararna haft ett antal fokuspunkter, vilket stöds av Cicero.  Dessa är:

  • Hållbarhet – med fokus på korruption

Aktiespararna ser med oro på den utveckling som varit där allt fler svenska bolag fastnar i internationella korruptions- och penningtvättshärvor. Detta är ett komplext internationellt problem och Aktiespararna kommer att ställa frågor kring hur bolagen jobbar emot detta. Aktiespararna har även i media ställt krav på de svenska tillsynsmyndigheterna att intensifiera sitt arbete gentemot korruption och penningtvätt.

  • Hållbarhet – Ett ökat oberoende

Aktiespararna vill se ett ökat oberoende i styrelser och valberedningar. Detta för att stärka småspararnas röst i bolagens beslutsprocesser. 

  • Hybridstämmor

Aktiespararna vill att bolagen ska möjliggöra för fler aktieägare att följa och delta i bolagsstämman. Ett sätt att göra detta är att ha så kallade hybridstämmor, det vill säga stämmor där det är möjligt för aktieägare att följa stämman i stämmosalen såväl som på distans, till exempel genom en webbsändning i realtid. I förlängningen vill Aktiespararna även se att bolagen möjliggör för aktieägarna att även rösta på distans i realtid.

  • Riktade emissioner- framförallt i de mindre bolagen

Aktiespararna ser med oro på att det i många mindre bolag i det närmaste slentrianmässigt vid bolagsstämman ges ett bemyndigande till styrelsen att genomföra riktade nyemissioner med frångående från aktieägarnas företrädesrätt. Detta då detta riskerar en utspädning av Aktieägarnas ägande på ett för dem närmast okontrollerat sätt. Aktiespararna vill att beslut om nyemission i första hand ska beslutas av stämman, ordinarie eller vid en extrastämma. 

Läs mer om hållbarhetsarbetet på vår hemsida http://www.cicerofonder.se


Varför hållbara investeringar?

Vi på Cicero Fonder är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som har bäst avkastning över tid. De bolag som tar hållbarhet på allvar har mycket större möjlighet att växa på sikt än de bolag som inte ägnar någon tid åt denna fråga.

Hur jobbar då Cicero med Hållbara investeringar?

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi både exkluderar dåliga bolag, inkluderar bra bolag och påverkar bolag så att de förbättrar sitt hållbarhetsarbete.

Vi screenar alla bolag innan investeringsbeslutet. Vi har screenade över 1.200 st. bolag ur ett sektorbaserat perspektiv. Detta för att exkludera bolag som inte är hållbara (bolag där mer än 5% av omsättningen som härrör från branscherna vapen, tobaksprodukter, alkohol, spel, pornografi och fossila bränslen). Därtill genomför vi en normbaserad screening där bolag exkluderas som inte är compliant baserat på Sustainalytics analys.

I några av våra fonder inkluderar vi även hållbara bolag. Vi väljer in bolag baserat på FNs 17 globala mål. Det kan vara sol- eller vindkraftsbolag men även bolag som förvaltar fastigheter för socialt utsatta grupper.

Ciceros målsättning är att påverka bolag via påverkansdialoger samt (för större innehav) utnyttja fondens rösträtt på bolagsstämmor. Vi har ett samarbete med Aktiespararna där de har mandat att företräda Ciceros andelsägare på bolagsstämmor avseende de svenska innehaven. Viktiga frågor under året har bl a varit korruption och oberoende styrelser.


Hållbara investeringar

Våra investeringar bygger till stor del på ekologisk hållbarhet. Om fondförvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor så är det ett sätt för fondsparare att bidra till en mer hållbar värld. Förutom att vi väljer bort bolag med icke hållbar verksamhet, så investerar våra aktivt förvaltade fonder därför också i bolag vars produkter och tjänster bidrar till en ökad hållbarhet.

%d bloggare gillar detta: