search instagram arrow-down

Varför hållbara investeringar?

Vi på Cicero Fonder är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som har bäst avkastning över tid. De bolag som tar hållbarhet på allvar har mycket större möjlighet att växa på sikt än de bolag som inte ägnar någon tid åt denna fråga.

Hur jobbar då Cicero med Hållbara investeringar?

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi både exkluderar dåliga bolag, inkluderar bra bolag och påverkar bolag så att de förbättrar sitt hållbarhetsarbete.

Vi screenar alla bolag innan investeringsbeslutet. Vi har screenade över 1.200 st. bolag ur ett sektorbaserat perspektiv. Detta för att exkludera bolag som inte är hållbara (bolag där mer än 5% av omsättningen som härrör från branscherna vapen, tobaksprodukter, alkohol, spel, pornografi och fossila bränslen). Därtill genomför vi en normbaserad screening där bolag exkluderas som inte är compliant baserat på Sustainalytics analys.

I några av våra fonder inkluderar vi även hållbara bolag. Vi väljer in bolag baserat på FNs 17 globala mål. Det kan vara sol- eller vindkraftsbolag men även bolag som förvaltar fastigheter för socialt utsatta grupper.

Ciceros målsättning är att påverka bolag via påverkansdialoger samt (för större innehav) utnyttja fondens rösträtt på bolagsstämmor. Vi har ett samarbete med Aktiespararna där de har mandat att företräda Ciceros andelsägare på bolagsstämmor avseende de svenska innehaven. Viktiga frågor under året har bl a varit korruption och oberoende styrelser.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete på http://www.cicerofonder.se

%d bloggare gillar detta: